Steuntje in de rug
 

Wanneer u met reshoring aan de slag wilt gaan, kan de overheid u soms een extra zetje geven. Reshoring betekent in de praktijk vaak het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het implementeren van innovatie. Voor het creëren van werkgelegenheid en innovatieve projecten zijn verschillende financieringsvormen beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u hieronder:

Subsidies en tegemoetkomingen

  1. Verlagen loonkosten en arbeidsparticipatie
  2. Innovatie
  3. Borgstelling
  4. Milieu
shutterstock352315112klein

1.   Verlagen loonkosten en arbeidsmarkt
 

Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant
Het Stimuleringsfonds ondersteunt werkgevers in Midden-Brabant die extra werkgelegenheid willen creëren voor mensen met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt. Denk aan jongeren zonder opleiding, vijftigplussers of mensen met een beperking. Meer informatie en aanvragen

Participatiewet
Loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkten met een verminderde productiviteit. Iedere gemeente heeft een verordening vastgesteld.
Meer informatie en aanvragen: via het Werkgeversservicepunt van het UWV

Wet tegemoetkomingen loondomein
Loonkostensubsidie voor werkgevers die werkzoekenden laaggeschoold werk aanbieden (tussen 100% en 120% van het minimumloon). De werknemer moet een doelgroepverklaring van het UWV kunnen overleggen. Meer informatie en aanvragen

zonnepanelen-rst

2.   Innovatie
 

WBSO
Bedrijven kunnen de financiële lasten van Research en Development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor het R&D-project. Het voordeel van de WBSO kan worden verrekend met de belastingaangifte. 
Meer informatie en aanvragen

Eurostars - subsidie internationale marktgerichte R&D
Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Kleine bedrijven groeien en ontwikkelen zich daardoor vaak sneller. Meer informatie en aanvragen

Energie-innovatie
De Topsector Energie verstrekt subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Meer informatie en aanvragen

Haalbaarheidsstudies innovatief MKB (provincie Noord-Brabant)
De provincie Noord-Brabant wil innovatie bij MKB-bedrijven stimuleren. Om de slagingskans van innovatieve projecten te vergroten, is het opzetten van een haalbaarheidsstudie aan te bevelen. Op deze manier is vroegtijdig bijsturen in een project mogelijk. Om financiële redenen gebeurt dit nu vaak niet. Deze regeling maakt het opzetten van een haalbaarheidsstudie mogelijk. 
Meer informatie en aanvragen

reshoring-klein

3.   Borgstelling en kredieten
 

Borgstelling MKB kredieten
Met het borgstelingskrediet (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De bank vraagt de garantielening aan. Meer informatie en aanvragen

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Door de GO kunnen banken een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Dit vergroot voor banken de mogelijkheden om geld uit te lenen. De bank vraagt de GO aan. 
Meer informatie en aanvragen

Groeifaciliteit
Met de regeling Groeifaciliteit helpt het ministerie van Economische Zaken bedrijven bij het aantrekken van risicodragend vermogen door garanties te verstrekken op achtergestelde leningen van banken en op aandelen van participatiemaatschappijen. Alleen deelnemende financiers kunnen een garantieaanvraag bij de overheid indienen. Meer informatie en aanvragen

shutterstock-1707687829-klein

4.   Milieu
 

Energie-investeringsaftrek (EIA)
Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren, zoals ketel of kachel gestookt met biomassa of energiezuinige UPS (Uninterruptible Power Supply).
Meer informatie en aanvragen

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
De ISDE is een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen.
Meer informatie en aanvragen

De Subsidiewijzer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geeft een overzicht van alle Nederlandse en Europese subsidies en financieringsregelingen.