Deze website is een uitgave van The Reshoring Connection. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. The Reshoring Connection kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van The Reshoring Connection informatie op de website op te slaan, te veranderen, openbaar te maken, te versturen, te verkopen of op andere wijze over te dragen aan derden.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van The Reshoring Connection en/of de met haar verbonden ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van The Reshoring Connection wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Copyright © 2021 The Reshoring Connection. Alle rechten voorbehouden.